نمایش نوار ابزار

تشویقات دولتی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

مدیر نمونه سال 78 از طرف  وزارت راه و ترابری

لوح تقدیر سال 78 در خصوص تدوین مراحل اول و دوم برنامه سوم توسعه زیر بخش حمل ونقل از طرف وزارت راه و ترابری     

تقدیرنامه به عنوان مسئول ستاد بحران سال 2000 وزارت راه و ترابری از طرف وزیر  راه و ترابری 

دریافت لوح تقدیر از وزیر بازرگانی به دلیل ارائه  شبکه بدون سرویسگر در نمایشگاه رایانه و مخابرات سال

 74

دیدگاه ها