نمایش نوار ابزار

سوابق آموزشی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

عضو هیات علمی دانشکده فنآوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 16 سال در دروه های هوش مصنوعی .شبکه های کامپیوتری . ریزپردازنده . مدارهای منطقی و زبان ماشین و اسمبلی ،  سیستمهای اطلاعات مدیریت، تجارت الکترونیکی ، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و مهندسی نرم افزار.  شبیه سازی کامپیوتری .مستند سازی نرم افزار، متدولوژی پیاده سازی نرم افزار، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در دانشگاه های تهران ، علم و صنعت و پیام نور و کیش

تدریس دروس سیستمهای اطلاعات مدیریت . مدیریت شبکه های کامپیوتری . طراحی بانکهای اطلاعاتی .

مدیریت و کنترل پروژه های انفورماتیکی  جهت کارشناسان سازمانهای دولتی سال 81 تدریس در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت سال 80

تدریس دروس سیستمهای اطلاعات مدیریت جهت دوره دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران سال 74  بهعنوان کمک مدرس

تدریس کامپیوتر برای مدیران در سازمان گسترش و نوسازی صنایع و در شرکت توسعه صنایع بهشهر سال 70

تدریس دوره طراحی مدارات الکترونیکی به کمک کامپیوتر در سازمان گسترش و نوسازی سال 69

دیدگاه ها