نمایش نوار ابزار

سوابق و سمتهای اجرایی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

نماینده دانشگاه پیام نور در راه اندازی شرکتهای کارآفرین فرا استانی سال 87 رئیس کارگروه حمل ونقل هوشمند ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور رئیس کارگروه راه اندازی و معاون دانشکده فنآوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

نماینده کنسرسیوم بخش خصوصی آموزش مجازی دانشگاهی با سهمیه 600 هزار دانشجو رئیس گروه تخصصی رشته کامپیوتر و جرائم رایانهای در مرکز امور مشاوران نوه نضاییه تاکنون مدیرکل فنآوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی سال 82 (2 سال ) مدیرکل فنآوری اطلاعات راهآهن  سال 76 (6 سال)

رئیس کمیسیون معاملات راهآهن ج .ا.ا در حوزه فناوری اطلاعات (3 سال)

طراح و پیاده ساز سیستم ردیابی نطارهای غیر سریعالسیر در ایران و اتحادیه بین المللی راه آهنها سال 79 اجرای سیستم مکاتبات بدون کاغذ در چند سازمان بزرگ دولتی با بیش از 20000 کارمند (استفاده کننده ) و غیرمتمرکز در بیش از 20 نقطه غیرمتمرکز  

دیدگاه ها