نمایش نوار ابزار

صلاحیتهای صنفی و سوابق قضایی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رایانه و جرائم رایانه ای به مدت 15 سال در کلیه حدود صلاحیت 10 گانه شامل 

رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانهای:

ارزش گراری انواع سامانه های کاربردی، محتوای الکترونیکی، بسته های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی رایانه ای و همچنین ارزیابی خدمات شناخت، طراحی، ساخت، توسعه، آموزش، مستند سازی، استقرار، پشتیبانی و راهبری کلیه محصولات نرم افزاری، محتوای الکترونیکی و سامانه های کاربردی رایانه ای. بررسی مدارک و مستندات فنی و قراردادی مربوط به موضوع کار، شامل (و نه محدود به) متن قرارداد و ضمایم فنی آن، صورتجلسات و توافقات ضمن انجام کار و گزارش های و فراورده های مراحل مختلف چرخه حیات شامل شناخت، تحلیل ،طراحی، برنامه سازی و ساخت، تبدیل و انتقال اطلاعات، استقرار و عملیاتی سازی، متن برنامه ها (source code) و مشاهده ی عملکرد و میزان قابلیت های نسخ نمونه سازی (prototype) و اجرایی سیستم های موضوع قرارداد، خدمات راهبری، پشتیبانی و ارتقاء محصول. همچنین بررسی موضوع از منظر متدولوژی و استانداردهای مهندسی و حرفه ای مورد استفاده و رعایت شده در طراحی، ساخت و مستند سازی محصولات و خدمات موضوع قرارداد ضروری است. در مجموع پس از اشراف بر جزییات توافق های قراردادی فی مابین طرفین و درک میزان و کیفیت خدمات انجام شده و رعایت استانداردهای مهندسی از سوی مجری قرارداد ،اظهار نظر درباره ی چگونگی اجرای قرارداد و رسیدگی به اختلاف حاد شده و عملکرد طرفین در ایفای تعهدات قراردادی و تعیین ارزش کار انجام شده و میزان طلب هر یک از طرفین و نظایر آن، در چارچوب فرار کارشناسی میسر می شود.

 رسیدگی و ارزیابی سختافزارهای رایانهای:

ارزش گراری تجهیزات سخت افزار رایانه ای و دستگاههای جانبی، بررسی و براورد خدمات آن از قبیل نصب و راه اندازی ،تعمیرات، پشتیبانی و رسیدگی به اختلافات و براورد کار انجام شده یا خسارت وارده در این زمینه.

 رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی:

ارزش گراری تجهیزات شبکه های رایانه ای و خدمات مرتبط شبکه در اینترنت، محدود به موضوعاتی نظیر پهنای باند، میزبانی سایت و نام های دامنه اینترنتی همچنین بررسی و برآورد خدمات شبکه های رایانه ای از نبیل نصب و راه اندازی ،تعمیرات، پشتیبانی و رسیدگی به اختلافات و رسیدگی به اختلافات و برآورد کار انجام شده یا خسارت وارده در این زمینه تعیین اجاره بهاء و اجرتالمثل در امور تخصص مربوطه:

تعیین میزان اجاره بها و اجرت المثل تجهیزات سخت افزار و شبکه رایانه ای، سامانه ها و محصولات اینترنتی و نرم افزار رایانه ای، نشر الکترونیکی و خدمات آنها از قبیل طراحی ،ایجاد نصب و راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی مربوطه

 رسیدگی و ارزیابی سیستمهای رایانهای یکپارچه و پیوسته:

ارزش گراری خدمات و سامانه های رایانه ای یکپارچه، پیوسته )online(، بلادرنگ )Real time( و مبتنی بر اینترنت، بررسی موارد اختلاف و براورد خسارت در زمینه خدمات انفورماتیکی متنوع در حوزه های نوین کسب و کار در فضای مجازی، از نبیل خدمات آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی بانکداری و بیمه ی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، خدمات دولت الکترونیکی، عرضه ی خدمات سامانه های کاربردی )ASP( و خدمات مربوط به دیگر حوزه های موسوم به e-life  رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانهای و نشر الکترونیکی:

انجام بررسی های دنیق کارشناسی از جمله )و نه محدود به( بررسی قابلیت های عملکردی،  منطق و عملکرد سیستم، ساختار طراحی اجزاء مختلف، نحوه ی پیاده سازی و ساخت دو یا چند اثر رایانه ای، به منظور تعیین اینکه آیا به نحوی در ایجاد یک اثر، کپی برداری از روی اثر دیگری صورت پریرفته و بنا به مورد، حق کپی رایت یا حق اختراع صاحب اثر رایانه ای اعم از آثار نرم افزاری، بانک های اطلاعاتی یا نشر الکترونیکی توسط دیگری نقض شده یا خیر و اگر چنین باشد، از منظر فنی در چه زمینه ای و به چه میزانی نقض حقوق پدید آورنده اثر رایانه ای اتفاق افتاده است.

کارشناسی در زمینه جرائم رایانهای و فضای مجازی:

کارشناس در زمینه ی : تهدیدات و حملات علیه سیستم های رایانه ای، ویروو ها، رمزنگاری، تشخیص میزان ایمنی، بازرسی و امنیت شبکه و سرویس های اینترنتی و امور مربوط به حفاظت سیستم های رایانه ای در شبکه های اختصاصی و اینترنت ،پرتکل های امنیت رایانه ای، گواهی تشخیص هویت و امضای دیجیتالی و نظایر اینها  رسیدگی به امور امنیت و حفاظت سیستمهای رایانهای:

کارشناسی جرایم رایانه ای و فضای مجازی سایبر از قبیل: سرعت داده ها و سیستم ها، تخریب اطلاعات، جعل کامپیوتری، نفوذ و دسترسی غیرمجاز، شنود کامپیوتری، بررسی )نفیا و اثباتا( انجام این فبیل موارد و نظایر اینها  ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرحهای فنآوری اطلاعات :

کارشناسی و براورد ارزش خدمات قراردادهای مشاوره، نظارت و مدیریت اجرای طرح )عامل چهارم( که هدف از آن دریافت خدمات مشاوره، برنامه ریزی کلان، نظارت و مدیریت بر اجرا به منظور انجام طرح های )اصلی( در موضوعات مختلف انفورماتیکی از قبیل )و نه محدود به( طراحی، ایجاد و پیاده سازی نرم افزار و سامانه های کاربردی و اطلاع رسانی، خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، تولید سخت افزار رایانه ای، ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی و نظایر این ها باشد.

تعیین ارزش هرگونه دارائی نامشهود انفورماتیکی:

کارشناسی و براورد ارزش دارایی های نا مشهود انفورماتیکی شرکت ها شامل )و نه محدود به( حق کپی رایت و حق اختراع نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، ارزش بانک های اطلاعاتی و محتوای الکترونیکی، نیروی انسانی متخصص امور رایانه ای ،علائم و اسرار تجاری، بازار در اختیار و سطح مدیریت روابط با مشتریان )CRM( و میزان برخورداری شرکت از استانداردهای حرفه ای و سطح توانایی و بلوغ فرایندی )نظیر CMM( در عرصه ی تولید و عرضه ی محصولات رایانه ای و ارائه ی خدمات انفورماتیکی شامل فعالیتهای

  • ر سیدگی بیش از 150 پرونده ن ضایی شامل کشف اختلاف و تقلب و کلاهبرداری بالغبر 2.16000 میلیارد ریال

قیمتگراری شرکتها و سخت افزارها و نرم افزارهای سازمانهای بزرگ در حوزه بانکی  و بورو و VAS مرتبط با زیرساختهای شبکه همراه و موبایل در حوزه فناوری اطلاعات بالغبر 10.000 میلیارد ریال استاد راهنمای بیش از 60 کارشناس رسمی بهعنوان کارآموز قضایی

دیدگاه ها