نمایش نوار ابزار

فعالیتهای نظارت و مشاوره

سه شنبه 22 اکتبر 2019

مشاور فناوری اطلاعات کانون کارگزاران بوروس 94 مشاور هوش تجاری هولدینگ صنایع نوین شستا 90

مشاور فناوری اطلاعات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور (ستاد تبصره 13 ) از 82 تا 87 مشاور معاون رئیسجمهور و عضو شورای راهبری ICT  سازمان تربیتبدنی تا 88 مشاور شرکت ایزایران در حوزه صنایع دفاعی تا 87

مشاور دانشستان پیام نور در توسعه آموزش هوشمند و مجازی تا 87

مشاور نماینده تکفاوزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی در طرح همپوشانی بیمه شدگان کل کشور سال

  • مشاور و عضو کمیته فنآوری اطلاعات سازمان اتکا سال 81 و 82

ناظر پروژه ملی بیمه درمانی نیروهای مسلح 79 (پیمانکار پروژه : شرکت ایزایران ) مشاور فناوری اطلاعات سازمان بازرگانی دولتی ایران

مشاور هیئت مدیره خدمات درمانی نیروهای مسلح سال  70 و 79

دیدگاه ها